Pamatojums Dieva vārdā

Vispārsteidzošākā iezīme Augsburgas ticības apliecības diskusijā par “kalpošanu” ir tas, luteriskās ticības apliecinātāji nepārtraukti uzsver šīs mācības saistību ar Dieva vārdu. 5. artikuls skaidri apliecina, ka tieši Dieva darbības rezultātā ir iedibināts “kalpošanas amats Evaņģēlija mācīšanai un sakramentu pasniegšanai.” Dievs ir iedibinājis kalpošanas amatu, lai darītu pieejamus līdzekļus, caur kuriem mēs, grēcīgie kas “bez jebkāda … Turpināt Pamatojums Dieva vārdā lasīšanu